•  ec8or October 17, 2015 Heinz Bot-Artikel anch Anleitungen/IRC verschoben [adebe2a]
  •  ec8or October 17, 2015 Revert "Destroyed HowToStatusBot (markdown)" This reverts commit c8f17b3bb9051f39dabafaaf73cafb369219076a. [1de36e8]
  •  Anonymous July 24, 2015 Destroyed HowToStatusBot (markdown) [1510f39]
  •  Anonymous October 19, 2014 Updated HowToStatusBot (markdown) [1911136]
  •  Anonymous October 16, 2014 Updated HowToStatusBot (markdown) [8d280cb]
  •  Anonymous October 16, 2014 Updated HowToStatusBot (markdown) [11f0914]
  •  Anonymous October 15, 2014 Updated HowToStatusBot (markdown) [7226adf]
  •  Anonymous October 15, 2014 Updated HowToStatusBot (markdown) [5f48462]
  •  Anonymous October 15, 2014 Updated HowToStatusBot (markdown) [9461401]
  •  Anonymous October 15, 2014 Updated HowToStatusBot (markdown) [2f47a9e]